Ogólne warunki dostaw do firmy 1Logistics Żuralski Sp. z o. o.

1. Zamówienie
Zamówienie jest dokumentem zawierającym treść, na podstawie której można zdefiniować warunki zamówienia towaru lub usługi. Dostawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji najpóźniej w ciągu 2 dni od daty otrzymania zamówienia.
Deklaracje ustne lub telefoniczne są nieważne bez pisemnego potwierdzenia. Dokumenty telefaksowe są tylko dokumentami negocjacyjnymi lub potwierdzającymi ustalenia ustne lub telefoniczne.
Zmiany w treści zamówienia proponowane przez dostawcę wymagają akceptacji zamawiającego.
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest dowodem zawartej umowy oraz akceptacją ogólnych warunków dostaw ( usług ).

2. Realizacja zamówienia – dostawy towaru lub wykonania usługi .
Dostawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie ze specyfikacją wymagań zawartych na pierwszej stronie. Dostawca dostarczy certyfikat, atest lub świadectwo zgodności towaru ze specyfikacją jeśli taki wymóg został zapisany w zamówieniu.
Cena sprecyzowana w zamówieniu nie podlega żadnym korektom w górę ( n p. z tytułu podwyższonych kosztów transportu, prawa celnego, podatków itp.) W przypadku nie przestrzegania powyższego kosztami dodatkowymi , które poniesiemy , będzie obciążony dostawca.
Opóźnienie dostawy lub wykonania usługi spowoduje, że bez zmniejszenia pozostałych roszczeń prawnych zastrzegamy sobie prawo zażądania: dodatkowej dostawy, wyrównania strat z powodu opóźnienia dostawy, wyrównania strat z powodu nie wypełnienia warunków lub rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

3. Termin dostawy towaru lub wykonania usługi .
Potwierdzony w zamówieniu termin dostawy lub wykonania usługi jest kategoryczny. Oznacza on datę przybycia towaru, ( usługi ) do zamawiającego.
Przekroczenie terminu dostawy ( usługi ) spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

4. Transport
Przewoźnik odpowiada za ilościowy i asortymentowy załadunek towaru zgodnie ze specyfikacją z chwilą załadunku towaru, dokonuje ubezpieczenia OC ładunku w ramach usługi oraz ponosi odpowiedzialność za zniszczenia, uszkodzenie lub zaginięcie ładunku lub jego części.
W przypadku stwierdzenia różnic ilościowych i asortymentowych lub utraty towaru przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną zgodnie z rachunkami wraz z podatkiem VAT.
Podjęcie towaru ( załadunek na pojazd ) przez przewoźnika jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków dostaw.

5. Wykonanie i jakość dostaw i usług.
Wykonanie i jakość wykonania dostawy ( usługi ) musi odpowiadać wymaganiom zawartym w specyfikacji na pierwszej stronie lub oddzielnie sprecyzowanym warunkom technicznym do zamówienia.
Braki ilościowe i wady jakościowe zostaną zgłoszone niezwłocznie. Jeżeli już z oceny wizualnej towaru wynika, że nie odpowiada wymaganiom określonym w zamówieniu dostawa ( usługa ) nie będzie rozładowana i zostanie zwrócona dostawcy. Jeżeli po rozładunku zostanie stwierdzone, że dostawa nie odpowiada wymaganiom jakościowym określonym w zamówieniu mamy prawo do: pozostawienia towaru ( usługi ) do dyspozycji dostawcy i anulowania zamówienia, pozostawienia towaru ( usługi )do dyspozycji dostawcy i żądania wymiany na towar ( usługę ) wolny od wad, pozostawienia towaru ( usługi ) i żądania obniżki ceny, żądania całej wartości odszkodowania za utracony kontrakt wraz ze skutkami prawnymi ( jeśli z tego powodu nasz klient – odbiorca zrezygnował z zamówienia ).

6. Realizacja należności.
Termin płatności za dostawę towaru ( usługi ) objętym niniejszym zamówieniem wynosi do 14 dni od otrzymania towaru lub odbioru wykonanej usługi.

7. Własność przemysłowa – poufność.

Wszystkie rysunki, kalkulacje, dokumenty, materiały, które dajemy dostawcy w celu właściwego zrealizowania zamówienia ( usługi ) pozostają naszą własnością i podlegają zwrotowi. Korzystanie z naszych rysunków i innych dokumentów dla dostaw ( usług ) do innego klienta jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również eksponowanie wyrobów i części wyrobów wg naszych rysunków i wzorów.
W przypadku nie dostosowanie się do powyższego dostawca pokryje roszczenie z tego tytułu.

8. Gwarancja.
Jeżeli nie umówiono się inaczej dostawca udziela gwarancji bądź rękojmi na zasadach ogólnych prawa polskiego. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady ukryte jako wady wynikłe z przyczyny tkwiącej już w rzeczy sprzedanej.

9. Zmiany.
Każda zmiana przedstawionych warunków powinna być pisemnie potwierdzona przez obie strony pod rygorem nieważności. W sprawach nie unormowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

10. Rozstrzyganie sporów.
Wszystkie spory będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla miejsca działania zamawiającego.