Informacje podawane podczas zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1LOGISTICS ŻURALSKI Sp. z o.o. z siedzibą we Włynkówku,
ul. Błękitna 36, 76-200 Słupsk zwana dalej „Spółką”
2.    Administrator nie powołał inspektora danych osobowych.
3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. „a” i lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego u Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z:
1)    złożeniem oferty
2)    negocjacjami warunków zawarcia umowy
3)    zawarciem umowy
4)    realizacją umowy ze Spółką.
5)    uwidocznieniem w pismach procesowych
6)    realizacją obowiązków ustawowych związanych z księgowością i rachunkowością oraz obowiązków podatkowych przez Spółkę
7)    informowania w sposób umożliwiający identyfikację Pana/Pani w ramach informowania o działalności Spółki oraz pozyskiwaniu klientów,
8)    obsługą prawną Spółki
9)    powierzeniem przez Spółkę osobom trzecim wykonywania usług księgowych, pocztowych, kurierskich, transportowych, informatycznych lub telekomunikacyjnych.
10)  powierzaniem podmiotom zewnętrznym zajmującym się zawodowo rejestracją dłużników niewypłacalnych
5.    Odbiorcami danych osobowych będą:
1)    sądy powszechne, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, sądy administracyjne, organy administracji, organy egzekucyjne, Policja, Prokuratura oraz podmioty postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
2)    osoba trzecia świadcząca na rzecz Spółki czynności obsługi prawnej
3)    osoby trzecie w przypadku informowania w sposób umożliwiający identyfikację Pana/Pani w ramach informowania o działalności oraz pozyskiwaniu klientów,
4)    Urząd Dozoru Technicznego i inne podmioty którym zgodnie z prawem przysługuje prawo do przetwarzania danych osobowych
5)    podmioty świadczące działalność księgową, pocztową, kurierską, transportową, informatyczną lub telekomunikacyjną,
6)    podmiotom zewnętrznym zajmującym się zawodowo rejestracją dłużników niewypłacalnych.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i przechowywania dokumentacji wynikającej z przepisów prawno - skarbowych, licząc od dnia całkowitej realizacji umowy zawartej ze Spółką.
7.    Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących osoby własnej, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania danych oraz od celu ich przetwarzania.
8.    Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.    Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy ze Spółką. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest nie przyjęcie oferty, niepodjęcie negocjacji warunków zawarcia umowy ani nie zawarcie umowy ze Spółką.
11.    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.